Hva betyr inkludering for deg?

If disability is not on your board agenda, neither is diversity
(nor is innovation, productivity, brand experience, talent, risk, reputation…). The Valuable 500

Mangfold er et av de ordene vi gjerne bruker uten å ha tenkt noe særlig over betydningen. Vi bruker det ofte sammen med ord som multikulturalisme, assimilering, integrering og inkludering.

Disse ordene brukes gjerne i innvandrerdebatten, og assimilering uttrykker en forventning om at innvandrere tilegner seg majoritetskulturen i det landet de flytter til. Det skal med andre ord ikke være mulig å skille dem fra tradisjonelle nordmenn når det gjelder væremåte. Integrering innebærer at innflyttere kan få bevare sin egenart, men det er likevel en forventning om at de velger majoritetskulturen etter noen få generasjoner. Multikulturalisme betyr at innvandrere ikke skal integrere seg, hverken på kort eller lang sikt. Det blir sett på som intolerant og en nedvurdering av andre kulturer å forvente at de følger våre tradisjoner og normer. Vi rydder på en måte plass for dem, mer enn å la dem være en del av samfunnet.

Jeg oppfatter begrepet inkludering som mer forpliktende enn integrering, for begge parter. Statped skriver på sine nettsider at «et inkluderende læringsmiljø verdsetter mangfold, noe som ifølge forskning er en helt nødvendig forutsetning for å skape et inkluderende læringsmiljø. I et inkluderende læringsmiljø har alle sin naturlige tilhørighet, og ingen betegnes som inkluderte». Dette gjaldt skolen, men den fungererer som en generell definisjon også. Det er snakk om å øke hvert enkelt menneskes deltakelse i samfunnet, og det innebærer at begge parter har både plikter og rettigheter. Jeg viser ellers til den utfyllende artikkelen på statped.no.

Dette er nyttig bakgrunnsinformasjon når en vurderer hva mangfold er. Den offisielle erindringskulturen forteller oss at det er stor toleranse og mangfold i samfunnet, men virkeligheten tegner at annet bilde. Det er nok en del bedrifter som bruker ord som mangfold, inkludering og funksjonsnedsettelser, men jeg er ikke overbevist om at de virkelig tenker på f.eks. nonverbale lærevansker, autismespektertilstander, ADHD og Tourette syndrom når de kaller inn til jobbintervju.

Jeg har vært gjennom flere perioder som langtidsledig, samt flere perioder i en attføringsbedrift. Jeg fikk en del kursing i å være jobbsøker, både rene jobbsøkerkurs og kurs der jobbsøking kom i tillegg til et bestemt yrke vi skulle kvalifisere oss for. Jeg var innom mange ulike konstellasjoner, og det inkluderte mangfold (etnisitet, diagnoser, bakgrunn). Det var et fokus på å forberede oss på jobbintervju, og jeg hadde stor nytte av diskusjoner og rollespill vi gjennomførte, men når jeg tenker tilbake, kan jeg ikke si at det ble snakket om mangfold. Vi skulle tilpasse oss det arbeidsgiveren dikterte, og hvis vi hadde et trekk som ikke var forenlig med kulturen i bedriften, måtte vi forandre oss eller skjule noe.

Det er sånn samfunnet stort sett fungerer. Det er f.eks. ikke uvanlig at kompetente autister har vansker med å lære noe fordi de kanskje får ti arbeidsoppgaver, eller instrukser samtidig. Når en opplever en fordømmende holdning gang etter gang, er det ikke lett å innrømme at en ikke fikk med seg mer enn en tredjedel. Det er heller ikke lett å forklare at det er for mange forstyrrende impulser på arbeidsplassen når ingen andre reagerer. Det er ikke spesielt trivelig å bli behandlet annerledes heller, eller å bli forbundet med svakheter. Det var en grunn til at kurslederne mine anbefalte å skjule det andre så på som svakheter. Jeg vet ikke hvordan arbeidsgivere tenker, men har ikke inntrykk av at de tenker mangfold når de utvikler sitt eget nettverk, eller når de tenker over hvordan mulige ansatte ser ut. Hvor mange ulike typer pesonligheter, minoriteter og funksjonsnedsettelser har de egentlig kontakt med?

Sola skinner gjennom vinduet og skaper en regnbue på golvet. Regnbuen er et gammelt symbol på frihet, brukt av indiianere i Peru, Bolivia og Equador. Den tilhører barndommen i vår kultur, men har blitt stjålet som et symbol for en innsnevring av mangfoldet.
Sola skinner gjennom vinduet og skaper en regnbue på golvet. Regnbuen er et gammelt symbol på frihet for indianere i Sør-Amerika. Den tilhører barndommen i vår kultur, men har blitt stjålet og brukt som et symbol for en innsnevring av mangfoldet.

Et tiltak som #workwithme er en god start. Det er en kampanje som Scope (en veldedig organisasjon som arbeider for å bekjempe negative holdninger mot mennesker med funksjonsnedsettelser i England og Wales) og Virgin Media tok initiativ til. De bruker slagordet/ordspillet jeg startet dette innlegget med. Det er likevel ingenting som betyr mer enn handling. En kan i utgangspunktet si allerede på jobbintervjuet, hvis ikke tidligere, at en har noen utfordringer. Loven gir oss rettigheter og beskytter oss, gjør den ikke? Det er nok ikke så enkelt. Du har sikkert fått med deg en rekke overskrifter om kommuner som enten setter loven til side eller tolker den unødvendig snevert i helse og sosialsaker. Det skjer også at ulike etater ikke jobber så godt sammen som de kunne, og resultatet kan bli dårligere tjenester for innbyggerne. Det er derfor det er så store forskjeller fra kommune til kommune.

En erklæring som denne trenger derfor ikke bety all verden, så lenge det ikke har noen konsekvenser for de som ignorerer den, men jeg vil tro at det ligger en viss forpliktelse i det. Jeg skulle likevel ønske meg at både bedrifter og det offentlige ga oss mer enn fine ord i en festtale.

The Valuable 500
#workwithme

Om autisme og miljøvern

Plakat for Natur & Ungdom fra skoletreiken i Skien. Tekst: Nok prat klima krever endring. Streiken engasjerte mange, men vil ikke føre til noe.
Plakat for Natur & Ungdom fra skoletreiken i Skien. Det skapte engasjement, men var et nytt symbol uten handling.

Det er ingen sammenheng mellom utviklingsforstyrrelser og miljøvern, samtidig som samfunnet på en måte bruker samme prinsipp på begge. Vi liker kort fortalt symbolpolitikk.

Det er mange som snakker om plast og at det er vårt ansvar, men ingen snakker om alternativene. Ett av dem heter hemp. Det er tradisjon for å dyrke hemp i Norge, men den er i dag ulovlig fordi den er i Cannabis-familien, og bønder på Fosen i Trøndelag fikk avslag da de i 2006 søkte om å få starte med industriell produksjon. Planten er nyttig fordi den er en av verdens raskest voksende planter, og den kan brukes til å lage bl.a. tau, tekstiler, papir og isolasjon, samt en plasterstatning som kan brukes til alt vi bruker plast til.

Vi har sett det samme når det gjelder fair trade, barnearbeid og utslipp. Det er ingen selskaper som vil bli forbundet med noe negativt, men sannheten er nok at det meste av det vi forbruker har blitt produsert under forhold vi ikke aksepterer i våre land. Det er en grunn til at varene er forholdsvis rimelige, også etter skatt, men om det har blitt en mer rettferdig fordeling av ressursene, altså mindre fattigdom, er en annen sak. Plast er på en måte den nye palmeoljen. Det er mange som vil kutte ut palmeolje, men land som Benin og Gabon er avhengig av denne industrien. Det har blitt fokusert mye på Malaysia og Indonesia, men denne planten hører faktisk ikke hjemme der. Den hører hjemme i Vest-Afrika og ble importert til Asia på 1800-tallet. Miljøvernere har sikkert de beste intensjoner, men et forbud mot palmeolje er ikke positivt for Afrika, så fokuset bør være på å gjøre industrien i Vest-Afrika mest mulig bærekraftig.

Jeg nevner dette fordi det viser litt av hvordan vi tenker. Vi er et samfunn der folket må ta ansvar for de valgene politikerne tar. Vi skal betale høye miljøavgifter, men om dette fører til fornuftige miljøtiltak er en annen sak. Det er flere i Norge som har opplevd at de ikke får installere solceller på taket, mens huseiere i England som produserer mer strøm enn de bruker, kan selge overskuddet til et strømselskap. Når det gjelder vindmøller har mange den samme holdningen som de har til annerledeshet. De støtter det så lenge dette fremmede holder seg på avstand.

Nancy DiTomaso, professor i Management and Global Business ved Rutgers Business School, skrev i 2013 et leserinnlegg i avisa New York Times med tittelen How Social Networks Drive Black Unemployment. Hun viser til at arbeidsledigheten i USA er høyere blant afrikansk-amerikanske sammenliknet med resten av befolkningen (vi har faktisk langt mer dramatiske tall bant innvandrere fra Asia og Afrika i Norge), men mener at det dreier seg om favorisering mer enn rasisme. Hun innrømmer at det er en sterk rase/etnisk komponent, men det forandrer likevel ikke utfallet. Hun har nok et poeng i at mange av de som lykkes mot høyere odds en andre har, gjør det fordi de arbeidet hardt, ikke fordi de fikk hjelp. Jeg vil likevel hevde at det er ikke er noen forskjell på de som legger hindringer i veien for andre fordi de er annerledes, og de som gjør det for å hjelpe de de oppfatter som «sine egne». Det er bare en måte å unngå det stygge ordet rasisme på.

Hun snakker altså om motpolene inklusjon og eksklusjon. Det er ikke alltid en behandler noen dårlig fordi det er hovedmålet, men fordi en har et større fokus på de en vil inkludere. Diskriminieringen blir da et ueheldig biprodukt. En kan få inntrykk av at DiTomaso fokuserer på dette som noe positivt, fordi det er jo bra å inkludere mennesker, men resultatet blir det samme, og jeg vil hevde at ekskludering er et problem. Hva har dette å si for oss?

Det er mange som tror at det er lett å være autist. De ser på TV-skikkelser som Gil Grissom (CSI), Spencer Reid (Criminal Minds), Sherlock Holmes (Sherlock) og Maurice Moss (The IT Crowd), og tenker at det ser kult ut. De hører andre snakke om aksept for annerledeshet, og at det er vanlig med ulike styrker og svakheter. Virkeligheten er ikke like idyllisk for alle. Ja, tidsånden ser ut til å ha hjulpet f.eks asbergere de siste årene, men det betyr ikke at det er lett å bli inkludert. Det er fremdeles lettere å bli ekskludert, og det er det jeg mener når jeg i flere innlegg har anklaget samfunnet for å svikte individer, såvel som seg selv.

Mange velger å kalle ei stor gruppe av befolkningen for navere, men sannheten er at mange foreldre har kjempet en kamp gjennom hele oppveksten for at barna skulle bli inkludert i barnehagen, i skolen og i arbeidslivet. Det er ingen som blir født som ferdig utviklede borgere og arbeidstakere. Det krever investeringer, og hvis en ikke arbeider for utvikling, får en det heller ikke. Jeg tror det er mye symbolpolitikk, for det er mange fine ord som ikke resulterer i budsjetter og lover myndighetene er villige til å følge. Norske lover og internasjonale traktater betyr faktisk ingen verdens ting, for myndighetene trenger ikke respektere dem. De er bare symboler. Det som betyr noe er fortjeneste, og det er alltid noen som betaler en pris.